Pasport zeleně

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Účelem pasportizace zeleně je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence.

Pasport zeleně může zahrnovat:

  • výměra ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.)

  • počet jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.);

  • podrobnější dokumentace zeleně (výška, výška koruny, zdravotní stav, četnost údržby, sklonitost zelených ploch);

  • návrhy na úpravu stávajícího stavu (tzv. generel zeleně).

Pasport zeleně se mnohým starostům může jevit jako nadbytečná investice, ale není tomu tak. Kromě toho, že díky němu se mohou například stanovit plochy, které jsou udržovány, aniž by byly majetkem příslušné samosprávy, může se také pasport využít jako podklad pro kalkulaci nákladů spojených s údržbou zeleně. Je tedy také možné určit cenu za jednorázovou údržbu ploch ve městech. Tento údaj je nápomocný při výběrových řízeních na údržbu zeleně.

Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti. Dalšími dokumenty, které je možné implementovat do pasportu zeleně, jsou např. návrhy pěstebních opatření, inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.

Zajímám se o pasport zeleně     pošlete mi nabídku