Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ukládá povinnost provádět pasport komunikací, kdy minimální rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až IV. třídy, počet a celkovou délku mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. V dnešní době se pasportizace provádí za pomoci přesných GPS přístrojů a geodetického zaměření. Kromě klasické papírové podoby, která nemá mimo prosté evidence žádnou přidanou hodnotu, může být pasport komunikací zaveden také do geoinformačního systému obce. Zde mohou být každému úseku komunikace přidány různé atributy, které poté napomůžou k plánování dalšího rozvoje místních komunikací. Mezi tyto atributy patří například třída komunikace, technický stav vozovky, správce komunikace, vlastník pozemků pod ní a podobně.

Pasportizace komunikací může obsahovat tyto činnosti:

  • evidence technických parametrů komunikací v digitální formě;

  • správcovství síťového grafu komunikací;

  • evidenci vlastnického stavu komunikací a jejich příslušenství a součástí;

  • pravidelnou inventarizaci komunikačních parcel;

  • archiv projektů včetně informací z tohoto archivu;

  • vedení evidence komunikačního majetku včetně jeho rozdělení podle tříd komunikací;

  • poskytování informací v rozsahu spravovaného komunikačního majetku.

Kromě zaevidování silnic se jako nadstavba pasportu komunikací provádí také pasport dopravního značení, který informuje o stavu a umístění dopravního značení v konkrétním městě či obci. Po zhotovení pasportizace odpadá nutnost pro každou novou dopravní značku zpracovávat nový návrh dopravního značení. Dokument může rovněž sloužit jako právní podklad při řešení případných dopravních nehod na území obce. 

Dalšími prvky v pasportu komunikací jsou pasporty světelné signalizace, zastávek, mostů, cyklostezek, apod. Všechny tyto prvky mohou být samozřejmě součástí jednoho pasportu v obecní mapové aplikaci.

 

Zajímám se o pasport místních komunikací     pošlete mi nabídku