Proč je starost o obecní zeleň důležitá?

(Novinky o pasportech)

Obecní zeleň je jedním z nejdůležitějších krajinných prvků v obci s mnoha významnými ekologický funkcemi, i přesto jí není věnována dostatečná pozornost.

Zeleň


Co vše si lze pod pojmem obecní zeleň představit? Obecně sem spadají všechny nesoukromé zelené plochy, a to jak v intravilánu, tak také v extravilánu obce.


Zeleň v intravilánu představuje veškerou zeleň, která se nachází v zastavěných oblastech obcí či měst. Jsou to zahrady, aleje, parky, lesoparky, trávníky, záhony okolo cest a chodníků. Tento typ zeleně slouží hlavně pro zvelebení dané lokality a zvýšení estetického cítění lidí. To vše pak přispívá ke zlepšování života občanů. Při vytváření zeleně v intravilánu by měl být brán ohled na charakteristický ráz obce či města.
Zeleň v extravilánu naopak představuje zeleň, která se nachází v nezastavěných oblastech obcí či měst. Patří tam lesy, louky, pastviny, pole, háje, mokřady a další. Tento typ zeleně má spíše funkční opodstatnění. Má pozitivní vliv na hydrologický režim území a druhovou diverzitu krajiny, brání erozi půdy, přispívá ke zvyšování biodiverzity a má i produkční funkci.

Zeleň

Jaké jsou obecně funkce zeleně v obci? Nejzákladnější funkcí je funkce ekologická. Ta spočívá ve zlepšování kvality ovzduší, jelikož zeleň zachytává drobné prachové částice a snižuje množství oxidu uhličitého a přízemního ozónu v atmosféře. Dále zlepšuje vlhkostní podmínky území a přispívá ke správnému fungování půdního a biotického prostředí. Sociální funkce zeleně slouží hlavně pro rekreaci a dobrý psychický stav občanů. Mezi další funkce řadíme také ekonomickou či estetickou funkci.


Pro obec plynou povinnosti se o veřejnou zeleň starat a udržovat ji ve stavu neohrožující lidské zdraví, například kontrolovat zdravotní stav vzrostlých dřevin. Při péči o obecní zeleň by měly být využívány principy trvalé udržitelnosti a respektována přirozená druhová skladba rostlin.


Obecní zeleň by neměla být vnímána pouze z hlediska její funkce, ale je důležité ji využít pro rozvoj obce či města.
Chcete si ulehčit správu a údržbu zeleně ve Vaší obci? V tom případě si nechte vytvořit nezávaznou nabídku na pasport zeleně.

zpět na všechny články