Pasport veřejných prostranství

(Pasporty pro obce)

Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona o obcích jako »všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostor

Mějte zmapované veřejné prostranství ve vaší obci díky pasportu veřejných prostranství. Veřejné prostranství se může nacházet jak na veřejném pozemku (státním, krajském, obecním), tak i na pozemku soukromém. Veřejná prostranství vytváří základní urbanistickou strukturu obce. Znaky veřejného prostranství lze shrnout takto:
- zčásti nebo zcela otevřený prostor   (nikoliv interiéry budov, dopravních prostředků apod.)
- umožňující obecné užívání   (zpravidla pro účely dopravy, setkávání lidí či rekreace)
- z vůle vlastníka přístupný každému bez omezení (tzv. veřejné věnování)

Veřejná prostranství plní dvě zásadní úlohy:
- komunikace –průchod, průjezd mezi zastavěnými plochami a jinými bariérami v území
- relaxace, setkávání, odpočinková zona a další..

V rámci vypracování pasportu veřejných rostranství budou jednotlivé plochy geodeticky zaměřeny a budou zde zjištěny atributy jako typ prostranství, stav, účel, plocha. Zaznamenána bude i fotodokumentace prostranství. Následne je možno plochy vizualizovat v mapové aplikaci WEGAS (nebo jiné libovolné GIS aplikaci obce) a s daty dále pracovat.

zpět na všechny články