Nejčastější typy pasportů v aplikaci WEGAS

(Novinky o pasportech)

Mapová aplikace WEGAS nabízí široké možnosti využití. V následujícím článku budou popsány nejčastější typy pasportů.

WEGAS neboli WEbový Geografický ASistent je online mapová aplikace pro správu, vytváření a editaci prostorových dat.  Jedná se o modulární aplikaci, která nabízí i další funkce jako je katastr nemovitostí, hlášení závad či internet věcí.

V aplikaci WEGAS je nečastější využití tvorba, zobrazení a editace pasportů. Na jednom místě může mít uživatel k dispozici technickou mapu inženýrských sítí, pasporty místních komunikaci, dopravního značení, hřbitova, zeleně, veřejného osvětlení, veřejných a obecních pozemků, obecního mobiliáře, dešťové a splaškové kanalizace a mnohé další. Data poté může uživatel libovolně stylovat a upravovat. K jednotlivým prvkům může být připojen libovolný počet dokumentů včetně fotografií. V následujícím textu jsou popsány nejčastější pasporty v mapové aplikaci WEGAS.

Pasport místních komunikací a dopravního značení

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ukládá povinnost provádět pasport komunikací, kdy minimální rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až IV. třídy, počet a celkovou délku mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

Pasport místních a účelových komunikací patří mezi nejčastější pasporty vedené v mapové aplikaci WEGAS. V mapové části jsou zobrazeny jednotlivé komunikace, které jsou barevně roztříděny do jednotlivých tříd a v atributové tabulce poté popsány všechny údaje, které se při sběru dat zaznamenávají. V dnešní době se pasportizace provádí za pomoci přesných GPS přístrojů a geodetického zaměření. Pasporty komunikací mohou být vytvořeny a zobrazeny jak liniově, tak i plošně.

Velkou výhodou oproti vedení pasportu v tištěné podobě je možnost snadné aktualizace. Uživatel může aktualizovat stávající údaje obsažené v atributové tabulce i upravit a vytvořit novou geometrii. Například pokud se v obci vybuduje nová místní komunikace, není problém ji nakreslit a zanést do stávajícího pasportu.

 Nadstavbou pasportu místních komunikací může být pasport dopravního značení v obci. Zobrazeno může být dopravní značení svislé (dopravní značky) i značení vodorovné (např. přechody pro chodce). Uživatel tak bude mít k dispozici kompletní dopravní infrastrukturu v obci.

Pasport veřejného osvětlení

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení.

V rámci pasportu veřejného osvětlení se sbírají i informace o jednotlivých rozvaděčích. V aplikaci WEGAS lze poté barevně rozlišit, které prvky veřejného osvětlení (světelné body) jsou připojeny na jednotlivé rozvaděče. Toto zobrazení je užitečné především v případě poruchy či servisu některého z rozvaděčů.

Aplikace WEGAS nabízí funkci hlídaní končících termínů. Tu uživatel využije například při upozornění na končící revizi rozvaděčů veřejného osvětlení. Na definovaný email dojde v libovolném předstihu zpráva, která upozorní na blížící se konec termínu.


Pasport hřbitova

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas. Je nutné zdůraznit, že dokument šetří i obecní rozpočet - obec bude mít přehled o plátcích a neplátcích nájmu hřbitovní jednotky. V rámci mapové aplikace WEGAS lze vést kompletní evidenci o hřbitovu a jednotlivých hrobových místech. Mezi hlavní přednosti patří:

- Přehledné uživatelské rozhraní
- evidence poplatků za hroby
- evidence nájemců
- vedení hřbitovní knihy
- automatické generování nájemních smluv
- hlídaní poplatků za hrobová místa
- Veřejná verze pro občany

V aplikaci jdou ke každému hrobovému místu připojit fotografie a další libovolné soubory, jako může být nájemní smlouva. V rámci veřejného přístupu může pasport sloužit i občanům, kteří si budou moci prohlížet veřejně dostupné údaje.


Pasport vodovodu kanalizace

Pasport vodovodu a kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě. V rámci pasportu jsou zaměřeny a následně v mapové aplikaci WEGAS vykresleny jednotlivé kanalizační šachty a vpusti, liniové vedení kanalizace a další prvky na přání zákazníka. K jednotlivým bodovým prvkům a liniovým úsekům mohou být  připojeny fotografie a další dokumenty. Příkladem může být výstup z kamerové zkoušky apod.


Pasport veřejné zeleně

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Účelem pasportizace zeleně je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence.

 

 

V aplikaci je možno evidovat jak bodové prvky (stromy, jednotlivé keře) tak prvky plošné (trávníky, skupiny keřů). Snadno zde pomocí funkce přidat nový prvek přidáte jakoukoliv novou výsadbu nebo naopak současné prvky smažete. Evidovat zde lze druh dřeviny, zdravotní stav, periodicitu údržby, provozní bezpečnost a mnohé další. U plošných prvků lze evidovat jejich výměru, která může pomoci při plánování údržby zeleně.


Pasport inženýrských sítí

Pasport inženýrských sítí zjišťuje a hodnotí stav prvků inženýrských sítí v obci. Nejen, že je tato dokumentace vyžadována stavebním zákonem a je podmínkou pro čerpání dotací z určitých operačních fondů EU, ale slouží také jako podklad pro budoucí správu majetku obce či pro tvorbu koncepce rozvoje a obnovy zařízení. Pasport inženýrských sítí je zpracován v grafické a tabulkové formě. 

 


Pasport veřejných prostranství

Mezi oblíbené plošné pasporty patří i pasport veřejných prostranství obce. Uživatel bude mít představu, které pozemky a parcely jsou jako veřejné a může s nimi dále pracovat. Samozřejmostí je výpočet jednotlivých ploch. 

 

zpět na všechny články