Co je to pasportizace?

(Pasporty pro obce)

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese?

Pasportizace je poměrně široký pojem, proto se na zaměříme na jeho význam a zejména na výhody, které Vaší obci může vyhotovení pasportu přinést.


Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku obce a to včetně dodatečných informacích o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Nesporný přínos má pasportizace rovněž v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně. 

Prostředí WEGAS

 Jednoznačné přínosy pasportizace

  • zmapování kompletního obecního majetku;

  • evidence skutečného technického stavu;

  • zjištění problémových míst;

  • vyjasnění územněsprávních sporů;

  • podpora pro nové rozvojové projekty;

  • podklad pro audity (energetické, apod.);

  • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu;

  • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie;

  • silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům.

 

Nejčastější typy pasportů


Pasport místních komunikací
Zákon č.13/1997 sb. o pozemních komunikacích ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5.Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města.

Pasport veřejného osvětlení
Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů.

Pasport zeleně
Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Jedná se převážně o kvantitativní typ evidence. Díky pasportu zeleně získáte údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.). Rovněž také o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.) a pouze okrajově jsou zaznamenávány informace o kvalitě těchto prvků.

Pasport hřbitova
Pasport hřbitova je velmi užitečný nástroj, který umožní efektivní správu hřbitova. Zejména v oblasti plateb nájmu za hřbitovní jednotky, jejichž výběr může být problematický.

 

Vyhotovení pasportu je krok správným směrem pro budoucí rozvoj obecního majetku a zároveň tento dokument může předejít případným sporům s občany obce. Pokud přesto potřebujete některé informace upřesnit, neváhejte nás kontaktovat. Pokud chcete připravit nezávaznou nabídku, neváhejte se na nás obrátit.

zpět na všechny články